Home » Français » Mémorial » Revue de presse » Revista 22: Memoria ca formă de justiţie de Elena Siupiur

Revista 22: Memoria ca formă de justiţie de Elena Siupiur

posted in: Revue de presse

espre „genocid“, „etnocid“ sau „dezastru umanitar“, despre lagăre, deportări, închisori, tortură, execuții colective în lumea comunismului românesc. „Memoria ca formă de justiţie“ sunt cu­vinte puse de Ana Blandiana pe fron­tis­pi­ciul Memorialului Victimelor Co­mu­nis­mului și al Rezistenței de la Sighet.

Memoria colectivităților uma­ne din comunism, blocată ju­mătate de veac de cenzură, în arhive secrete, de ame­nințări și frică, de teroarea re­vărsată asupra lor prin instituțiile sta­tului comunist, își revine după 1989. Are­s­tări în noapte, procese publice, tribunale militare (în vreme de pace), execuții co­lective și individuale, penitenciare, dar și închisori experimentale de tortură (Pi­tești), lagăre, deportări, sate noi ridicate în bărăganuri pustii pentru nevinovații din Banat și apoi pentru deținuții cu do­miciliu obligatoriu, construcții de canale în care sunt îngropați, pentru a-i în­frân­ge, deținuții politici sau cei ce refuzau co­munismul colhozurilor la sate, o întreagă paletă de orori revărsate asupra unei uma­nități pașnice… Un iad ascuns după Cor­ti­na de Fier, peste care, pentru liniștea ta su­fletească, nu era confortabil să te uiți! Și, cu adevărat, nimeni de dincolo nu s-a ui­tat. Din cauza realpolitik-ului, poate, sau a indiferenței unei lumi cu principiile de­zechilibrate după al doilea război mon­di­al.

După 1989, memoria blocată a explodat. Mișcări intelectuale din aceste țări, în ca­zul nostru România, s-au mobilizat pentru a reface din țăndări, din documente, din vocile rămase încă în viață această me­mo­rie a unei lumi condamnate tăcut la ui­ta­re, pentru confortul multora. Sub această deviză – „Memoria ca formă de justițe“ – au apărut cu sprijinul Memorialului de la Sighet şi al Academiei Civice zeci de vo­lume de documente care refac imaginea și realitatea concentraționară din România în perioada comunistă. Au apărut zeci de volume de memorii ale diferiților deținuți politici – personalități ale lumii in­te­lec­tu­a­le și politice din perioada interbelică -, ale personalităților din exil. Dar au început să apară, organizate de colective de cer­ce­tă­tori, de istorici, scriitori, volume de studii și documente de arhivă1, volume de cer­cetări realizate în urma unor sesiuni na­ționale și internaționale dedicate to­ta­li­ta­rismului și ororilor în lumea comunistă. Au fost ridicate muzee (Memorialul de la Sighetdin România este unul dintre cele mai dramatice și triumfătoare reînvieri ale memoriei românești din vremea to­ta­li­ta­rismului comunist)2, au fost organizate ex­poziții ale diferitelor fenomene totalitare cu caracter de dezastru umanitar.

Acum ne vom opri atenția asu­pra a două volume valoros de bogate în documente și care oferă imagini reale ale unor ac­te care depășesc logica umană. Primul volum este Școala memoriei 2011 (Fundația Aca­de­mia Civică, 2012), de fapt al 11-lea volum scos sub egidaCen­trului Internațional de Studii asupra Co­munismului, condus de scri­itorul Ro­mu­lus Rusan, și publicat cu sprijinul Fun­da­ției Konrad Adenauer. Al doilea volum es­te Sârbii din România în vremea co­mu­nismului, ediție revizuită și adăugită (au­tori-editori Andrei Milin, Mio­drag Milin, Țvetco Mihailov și întocmit cu par­ti­ci­pa­rea unui grup de cercetători de la Uni­ver­sitatea din Timișoara și de la Înal­ta Școa­lă de Studii și Educație de la Vâr­șeț), ti­părită la Vârșeț în 2012.

Școala memoriei 2011 adună în cele 581 de pagini ale sale comunicările a peste 27 de cercetători care au participat la Școala de Vară de la Sighet în iulie 2011, şcoală care îl are ca rector pe cunoscutul scriitor şi politolog francez Stéphane Courtois și ca organizatori pe Ana Blandiana, Ro­mu­lus Rusan, întemeietorii de fapt aiMe­mo­ri­alului de la Sighet și ai celebrelor de acum anuale Școli de Vară de la Sighet, or­ganizate cu participare internațională, spre folosul elevilor, studenților, isto­ri­ci­lor români (anual participă în jur de 100 de bursieri ai acestei școli). Volumul – ca și programul Şcolii… din 2011 – cuprinde studii, comunicări, mărturii ale unor cer­cetători din România, Moldova, Germania, Polonia, Franța, privind valurile de de­por­tări din România între 1941-
’51 și din ță­rile amintite mai sus. Aș aminti valurile de deportări din perioada comunistă: 1) în 1941, odată cu intrarea armatelor sovietice în Basarabia, deportarea a sute de mii ba­sarabeni și bucovineni (de toate etniile) în Siberia; 2) deportările din Basarabia din 1949; 3) deportarea din 1941, prin în­țe­le­gerea dintre Hitler și Stalin, a germanilor din Basarabia și Bucovina spre Polonia și Germania. Această deportare, numită aus­si­e­dlung, a fost considerată atunci ca re­tragerea germanilor (care se aflau acolo de la 1775, 1814, 1830) din aceste spații; 4) de­portarea din 1945 a circa 45.000 de ger­mani din România în Siberia, Kazahstan, Don­bass, la cererea imperioasă a auto­ri­tă­ților militare sovietice; 5) deportarea în 1951 a bănățenilor (sârbi, români, ger­mani, unguri) în Bărăgan, sudul României, și întemeierea pe câmpurile de bumbac a peste 18 sate noi; 6) deportarea în 1960 a numeroase familii de maramureșeni (fa­milii de ciobani sprijinitori ai mișcărilor an­ticomuniste de partizani). Șase valuri de deportări, dacă nu considerăm de­por­tare și valul de zeci de mii de țărani tri­miși la Canal în perioada colectivizării for­țate din anii `50.

Până să vorbesc despre aceste va­luri de deportări, aș aminti că în timpul sesiunii s-a spus, legat de acest fenomen: „În primul rând, trebuie precizat că de­por­tările colective și cele individuale prac­ticate în Imperiul Rus și apoi în Uniunea Sovietică nu au existat în practica ju­ridică, administrativă și politică ro­mâ­nească până la 1940, deci până la in­tra­rea armatelor sovietice în Basarabia și Bucovina. După această dată, deci după ce au avut loc deportările sovietice din pe­rioada iulie 1940-iunie 1941, de­por­ta­rea colectivă a început să fie practicată și de administrația românească, mai în­tâi la comanda naziștilor, pe vremea re­gi­mului Antonescu, apoi la comanda Uni­unii Sovietice, pe vremea regimului co­mu­nist instaurat în România“ (Școala…, p. 184).

Primul val, cel din Basarabia, este prezent în volum sub titlul de capitol Deportările din Basarabia prin cercetările unor colegi – distinși istorici – din Republica Moldova (prof. Ion Varta, Mariana Țăranu, Gheor­ghe Mârzencu) și din România (Elena Siu­piur), studii pe temele: Deportările în ma­să din RSS Moldovenească din 13-16 iu­nie 1941 și 5-9 iulie 1949;Politica so­vietică de depopulare a Moldovei de la est de Prut în timpul primei ocupții so­vi­etice, iunie 1940-iunie 1941Ce au as­cuns dosarele secrete NKVD–KGBDepor­tările din Basarabia și Bucovina în pe­rioada iulie 1940-iunie 1941. La acestea s-a adăugat studiul lui Dumitru Șandru, Transferul locuitorilor din România în Uniunea Sovietică (despre vânarea re­fu­giaților basarabeni și bucovineni în ve­chiul Regat în 1945-’46 de către sovietici și transferul lor în lagărele din Uniunea Sovietică).

Al doilea val, al germanilor din Basarabia și Bucovina spre Polonia și Germania, a fost doar amintit de mine, pe această te­mă existând două cărți publicate în Ger­mania de Ute Schmidt, de la Universitatea Humboldt din Berlin, și recenzate în RESEE3. Atunci au fost dizlocați peste 110.000 de germani.

Al treilea val, tot de germani, apare în volum sub titlul de capitol Deportările în URSS și îi are ca autori pe cunoscuți cer­cetători și scriitori din Germania și Ro­mâ­nia: dr. Anneli Ute Gabanyi, Hannelore Baer, Hans Bergel, cu temele: O carte do­cument despre deportarea sașilor din Ro­mânia – romanul „Ianuarie ‘45 sau Da­toria supremă“ de Erwin Wittstock; De­portarea etnicilor germani din România la munca de reconstrucție în URSSLi­te­ratură și Rezistență. Aspecte neo­biș­nui­te.

Al patrulea val, capitol în volum sub titlul Rusaliile negre: Deportarea în Bărăgan, privește un act halucinant și irațional al puterii comuniste: deportarea în 1951 a pes­te 40.000 de oameni din Banat (familii întregi de la granița cu Serbia) în sudul Ro­mâniei pe câmpurile de bumbac, ovăz, bu­ruieni, unde au fost puși să ridice sate noi și să muncească la fermele de stat. La acest capitol au participat Smaranda Vul­tur, Miodrag Milin, Viorel Marineasa, cu studiile: Deportarea între mărturie și do­cumentBărăganul și sârbii: premisele, deportarea consecințeleBărăgan – spa­țiu pierdut, timp regăsit. Deportările bă­nățenilor de la granița cu Iugoslavia intră în planul de represiune apărut din con­flic­tul Stalin–Tito.

Puse sub simbolicele titluri ale studiilor lui Bernard Bruneteau, Conceptul de ge­no­cid, și ale lui Stéphane Courtois, Lagăre de concentrare, lagăre de exterminare: un fenomen central al secolului XX, va­lu­rile de deportări se desfășoară în fața noas­tră prin studii temeinice, documente, de­finiții, uimiri și întrebări adresate vre­mii și iraționalului care a stabilit destinul tra­gic al oamenilor chemaţi să depună măr­turie în această carte.

Dacă urmărim în volum valurile de zeci de mii, de sute de mii de oameni (numai între 28 iunie 1940-22 iulie 1941 și-au pier­dut viața peste 300.000 de basarabeni în lagărele de corecție din regiunile nor­dice)4, duși în vagoane de vite spre lagăre, spre moarte, spre distrugerea fizică, mo­rală, spre pierderea sensului existenței fi­inței umane, suntem îngroziți de ceea ce toate rapoartele evidențiază, și anume de ura cu care regimurile comuniste s-au nă­pustit asupra milioanelor de oameni. Chi­pul omenirii a fost desfigurat dintr-o și de o ură dezlănțuită față de oameni: „Crite­riile în funcție de care au fost selectați cei ce urmau a fi deportați au fost de natură social-politică, etnico-politică și mai ales social-ideologică, toate func­țio­nând haotic, născute dintr-o ură in­com­prehensibilă față de ființa omenească“(Școala…, p. 186).

Consecința cea mai gravă a acestor acțiuni a fost probabil dezastrul umanitar ce a urmat. În mentalul colectiv al societăților cu regim comunist s-a instalat frica, te­roarea. Omul a devenit o cifră înfricoșată. Comportamentul uman s-a schimbat. A dispărut valoarea proprietății private, a muncii, valoarea responsabilității umane și sociale, valoarea identității și a condiției umane, au fost demonetizate valorile prin­cipale ale societății și ale contractului so­cial. Populația înfricoșată și terorizată s-a aflat într-o stare permanentă de inse­cu­ritate.

Sârbii u Rumunii za vreme ko­mu­nizma aduce cititorului și ex­pli­cația deportării bănățenilor în Bărăgan și imaginea procesului în­treg al persecuțiilor populației din zona graniței cu Iugoslavia în vremea conflictului Moscovei cu Tito. Volumul de studii și documente înregistrează soarta sârbilor din Banat intrați de pe la 1947 și până spre 1960 în mașina persecuției, ares­tărilor, proceselor, execuțiilor, de­por­tă­ri­lor și asasinatelor politice. În această ma­șinărie infernală au intrat fără alegere și sârbi din Iugoslavia prinși pe teritoriul Ba­natului. Imaginea incredibilă și de o cru­zime barbară a ceea ce s-a petrecut acolo este în acest volum cuprinsă în câteva stu­dii și seturi de documente: Procesul „tră­dătorilor titoiști“;Deținuți politici – in­ter­viuri, documente de arhivă, în­sem­nări, mărturii și destineBiserica sârbă în România sub teroarea comunistă; avem o parte documentară sub titlul Trei interviuri din „tabăra opusă“ (Pretenții teritorialeArmata Roșie la Dunăre). Dar cele mai impresionate sunt cele două liste: Tabel nominal cu deținuții sârbi din Ro­mânia (în număr de 929, cât au putut re­stabili autorii din arhivele Securității) și Lista biografiilor celor 929 de deținuți (unii au fost executați imediat după ju­decata în tribunalele militare constituite spe­cial în zonă). Materialul documentar este completat de fotografii din presa vre­mii, în care se publicau listele cu cei exe­cutați sau condamnați la zeci de ani de în­chisoare și oferite prin presă populației te­rorizate, spre a lua aminte. Cartea este în­tr-un fel continuarea volumului lui Mio­drag Milin, Sârbii din România (Arad-Vârșeț, 2011), pe care Revue des Études Sud-Est Européenne a semnalat-o în nu­mărul trecut5.

Imposibil să relatezi într-o discuție uri­așa ticăloșie a unei perioade, ticăloșie care a folosit cele mai diverse ins­tru­mente de tortură, asasinare, înfri­co­șare și strivire a ființei umane, cu o furie incredibilă, într-o perioadă scurtă, de un deceniu – cam atât a durat bătălia stalinist–titoistă de la granițele României, bătălie în care s-a implicat conducerea co­munistă română, împrumutând toate me­todele staliniste aduse din gulagurile so­vietice. Metode cărora le-au căzut victime de-a valma sârbi, români, germani, un­guri, în cea mai neagră perioadă din is­toria României. Trecând prin aceste vo­lume și prin multe altele înaintea lor, pu­blicate de Academia Civică și de colective de oameni de știință români, sârbi, ger­mani, mă întreb câtă desfigurare a so­cie­tății românești s-a putut petrece atunci, în­cât am putut vedea, între 1948 și 1989, festivități cu milioane de oameni ai acestei țări strigând omagii pe stadioane și în piețe publice conducătorilor comuniști? A celor care au făptuit aceste orori? Câtă
desfigurare morală s-a putut realiza, încât toți au aruncat în uitare lumea trecută prin malaxorul anilor aceia? De ei și de ororile de atunci își mai aduc aminte doar cei care au trecut prin malaxor, copiii lor și oamenii de știință, intelectuali implicați în această uriașă acțiune de redeșteptare a memoriei. Ca formă de justiție, ca gând rușinat și vinovat la amintirea lor și la fap­tul că nu s-a putut face nimic să fie sal­vați, memoria ca tristețe a unei lumi care a putut făptui așa ceva.

Ceea ce mă întristează foarte tare este că întreagă această acti­vi­tate documentară pe care o des­fășoară mișcarea intelectuală ro­mânească, germană, sârbă, ma­ghiară, inclusiv românii din Basarabia ră­mâne închisă în zeci de volume care nu ajung în librării, nu ajung în bibliotecile școlare și universitare, nu ajung la pu­bli­cul larg, nu ajung la cei a căror memorie trebuie trezită, la memoria celor care s-au născut după dezastru. Volumele sunt tipă­rite în număr mic, cu ajutorul diferiților sponsori (ca atare, nu pot fi vândute), și cir­culă în cerc restrâns. Editurile care au acces în librării și care trebuie să trimită marilor biblioteci din România carte nu iau să publice astfel de volume. Cu rare ex­cepții. Școala de Vară de la Sighet strânge anual peste 100 de elevi și profesori la cursurile care vorbesc despre toate aceste orori. Tinerii pe care i-am văzut acolo pun uimiți intrebări inteligente și acuzatoare:„Dar noi nu știm nimic! De ce nu ni s-a spus nimic din toate acestea?“. Dar ei sunt câteva sute. De ce societatea ro­mâ­nească este ferită de rememorarea furiei și urii distrugătoare care au măcinat-o cu de­cenii în urmă? De ani de zile aceste vo­lume nu beneficiază de semnalări în ma­rile reviste și ziare de circulație largă. Cu mi­nuscule excepții.

Le suntem recunoscători celor care își de­dică viața și truda de a strânge documente și mărturii din acele vremuri ale ororii, dar cred că trebuie făcut ceva mai mult ca această mărturie să ajungă sub ochii în­tregii societăți, ai lumii care este copilul acelor orori. Trebuie să învățăm lumea să pri­vească istoria și din perspectiva vic­ti­melor. Ceea ce aceste volume încearcă să facă, spunea Ana Blandiana la o lecție.

 

http://www.revista22.ro/memoria-ca-forma-de-justitie-25944.html